Základní informace o transakční analýze (TA)

09.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

V textu naleznete základní informace o Transakční analýze, jejím tvůrci, filosofickém základě a myšlenkách. Tyto základní informace jsou doplněny o vlastní poznámky a příklady pro bližší představu.

DEFINICE TRANSAKČNÍ ANALÝZY
Definic transkační analýzy je několik, např.: Teorie osobnosti a systematická psychoterapie pro osobnostní růst a osobní změnu; nebo Teorie komunikace; nebo Teorie interpersonálních vztahů.

FILOSOFIE TRANSAKČNÍ ANALÝZY
Lidé jsou OK. Respektuji sebe i druhého, základem je slušnost - beru Tě jaký jsi. Nemusím souhlasit s tím, co druhý člověk dělá (např. osoba, která je podezřelá z několikanásobné brutální vraždy) - pokud mám vytvořit psychologický posudek, i zde, vůči tomuto člověku se budu chovat slušně, budu ho respektovat, nebudu ho devalvovat.

Lidé se rodí jako princezny a princové a mění se v žáby. Touto větou se Eric Berne odkazuje na externí vlivy (tj. vlivy prostředí). Nelze tím samozřejmě popřít genetické vlivy. 

Každý má kapacitu myslet. Občas lidé nechtějí myslet - např. výpovědi P: "To nejde řešit", "Něco by bylo tak strašný", "Myslet bolí". 

Změna je možná. Lidé často říkají: "Nemohu se změnit", "To nejde", "Ty jsi celý tatínek", "Takové už to zůstane", "My jsme to jinde dělali jinak". Změna možná je! Avšak s každou změnou dochází či nastupuje úzkost - s úzkostí se musí pracovat. Jako základ jak pracovat s lidmi je zabývat se TADY a TEĎ, tzn.: nepoužívejte staré vzorce chování, tím však nechceme staré vzorce chování devalvovat, je však důležité si uvědomit, že staré způsoby byly dobré tehdy, v minulosti, avšak NE NYNÍ.

Cílem růstu je autonomie.

Komunikace může být volná, svobodná a otevřená.

Transakční analýza je metoda stojící na rozhodnutích a smlouvách/dohodách. Klient (pacient) musí vědět, do čeho jde. Když to ví, může učinit rozhodnutí - které samozřejmě může být jak dobré, tak špatné.

KOŘENY TRANSAKČNÍ ANALÝZY
Psychoanalýza (rodák z Příbora na Moravě Sigmund Freud). Transakční analýza oproti psychoanalýze je více orientovaná na Ego. Psychoanalýza řeší více otázku pudů (zejména pudu agrese a smrti a pudu sexuálního - tj. Thanatós a Érós).

Humanistická psychologie (Maslow a Rogers). Z humanistické psychologie jde zejména o přenesení pohledu na člověka, tj. ve skrze jako dobrého - viz. já jsem OK, ty jsi OK. Což se může projevit i v rámci poradenství (např. klient se omlouvá, že na minulé setkání nepřišel. T: "To je Váš problém, že jste nepřišel. Tady jde o Vás, ne o mě").

Později vliv systémového přístupu.

LÉČBA V TRANSAKČNÍ ANALÝZE

Nejprve se uzdrav a poté analyzuj.
Příklad z praxe klinického psychologa: "Pane doktore, já bych šel studovat, ale nevím,
jestli mě to bude bavit."; "Manželka říká: tam se stěhovat nebudeme, tam mě to
nebude bavit."

Najdi třísku v palci a odstraň ji.
Tj. přímé zaměření na problém, nikoliv celková přeměna osobnosti ve smyslu 5tileté psychoterapie v psychoanalýze.

Léčba je vítězství, a většina klientů chce být jen lepšími poraženými.

Vyléčený člověk (systém, organizace) je nezávislý a užívá odpovídající, na úrovni zde a nyní fungující dospělý ego-stav.

OBLASTI UPLATNĚNÍ TRANSAKČNÍ ANALÝZY
Terapie, poradenství, vzdělávání, organizace. Každá osoba, která projde vzděláváním v rámci transakční analýzy, tj.: nejprve TA 101, dále 3L3 (tříletka), tak si následně volí zaměření, na které se budu i připravovat v rámci zkoušky (aby mohl být nazývaný transakčním analytikem). Po 3L3 pokud má osoba zájem, tak je s ní sepsána dohoda o dalším vzdělávání, kde je již přímo napsáno, jakou specializaci si volí.

STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE TRANSAKČNÍ ANALÝZY
Zakladatel Eric Berne (1910 až 1970) - vystudovaný psychiatr, zaměřoval se na sociální psychiatrii. Byl vyškolený psychoanalytik - jeho školiteli a současně osobami, které ovlivnili jeho vývoj byli: Erik Erikson (8 věků života) - zde zejména sociální vlivy psychoterapie a P. Fedem - odtud ego-stavy.

Od psychoanalýzy se odloučil.

Historicky významná data transakční analýzy:
1958: seminář o sociální psychiatrii v San Franciscu
1960: nezisková vzdělávací společnost
1962: buletin transakční analýzy
1965: založení ITAA
1970: umírá Eric Berne
1971: Transactional Analysis Journal (TAJ)
1974: založení EATA (Evropská asociace transakční analýzy)
1982: certifikační rada (ITAA)
1984: certifikační komise (EATA)
1987: spojení BOC-COC
1988: první neamerický prezident ITAAA1.

ČLENSTVÍ V TRANSAKČNÍ ANALÝZE

Podporovatel, Absolvent TA 101 - základní výcvik v transakční analýze, podstatné je i to, že je jedno, ve které zemi tento výcvik absolvuji, výcvik je mezinárodně akreditován v rámci vzdělávání v transakční analýze; 3L3 - tříletý výcvik v transakční analýze; Člen s dohodou o vzdělávání - zde již je stanoveno ve smlouvě, na jakou oblast se chce osoba v rámci transakční analýzy specializovat, např.: terapie, poradenství, výuka, organizace; CTA - první úroveň zkoušky v rámci vzdělávání v transakční analýze, od této doby si člověk může oficiálně říkat transakční analytik; PTSTA; TSTA - druhá úroveň zkoušky.

V mezinárodní asociaci ITAA je více jak 10.000 členů, z toho je 7000 členů v EATA. V rámci EATA bylo v roce 2007 23 zemí.

KONTRAKTY/SMLOUVY/UJEDNÁNÍ - "ČERVENÁ NIT TA"
Definice: Smlouva je explicitní dvoustranné rozhodnutí o jasně definovaném způsobu jednání.
- Eric Berne

Smlouva je v zásadě o tom, jak se co budě dělat - na základě čehož daná osoba učiní rozhodnutí. Zajisté platí, že daná osoba musí vědět, k čemu dává souhlas, co to bude obnášet a jestli s tímto "věděním," respektive seznámení podstoupí dané riziko.

C. Steiner definoval čtyři požadavky na kontrakty:

  • Vzájemný souhlas
  • Platná rozvaha
  • Kompetentnost obou partnerů
  • Jednání v rámci pravidel

    Poznámky: Rozvaha musí být na mentální úrovni, které je člověk schopen - např. pokud
    půjde o malé dítě, musím se mu přizpůsobit.

DRUHY A ÚROVNĚ SMLUV
Druhy smluv
Jednostranné: tj. úroveň já-já - otázka: jaké smlouvy máte sami se sebou? (např. cvičení)
Dvoustranné
Vícestranné: i když je smlouva vícestranná, je důležité si uvědomit, že v každé úrovni mám jinou smlouvu či dohodu - př.: trojúhelní: zaměstnavatel - zaměstnanec - lektor: jako lektor mám jinou dohodu se zaměstnavatelem (např.: Jaké to bylo - "Bylo to dobré, bylo tam tolik lidí, skončili jsme tak a tak, probrali jsme tato témata - ovšem neřeším žádné důvěrnosti, které jsme probírali se zaměstnanci). Je důležité si uvědomit, že zde logicky vznikají koalice - tj. proti někomu. Je třeba si stanovit jasná pravidla v rámci jednotlivých dohod.

Úrovně smluv
Explicitní a implicitní: konkrétní podoba
Administrativní: formální část
Sociální: k čemu jsem kompetentní, tzn.: jasně říci co umím, co mohu udělat a co udělat nemohu
Psychologická: např. uplatňování moci - př.: Výrok zdravotní sestry: "Paní doktorka je ještě mladá, my dávkujeme ty léky jinak," nebo: "Ten lektor je ještě mladý, co on mi může říci o obchodování".

STRUKTURÁLNÍ A FUNKČNÍ ANALÝZA - EGO STAVY
Ego stavy: jsou klíčem transakční analýzy - Eric Berne řekl: "Pokud nemůžete vztáhnout to,co se děje k ego-stavům, pak to není transakční analýza."
Definice Ego stavu: koherentní systém myšlení, cítění a chování (Berne) a tělových vzorců (Erksine). Jednoduše řečeno: Ego-stav je stav mého já.

Existují stovky stavů ega - Berne je spojil do tří ego-stavů.

STRUKTURÁLNÍ A FUNKČNÍ ANALÝZA - KONCEPČNÍ MODEL
Od dětství se utváří to, co máme v sobě (genetika) + přicházejí věci (podněty), které získáváme od rodičů (nebo jiných významných druhých), a to jak v rovině verbální i nonverbální.

Exteropsyché = introjekty od ostatních minulých nebo současných (okopírováno) - RODIČ

Neopsyché = tzv. sekundární proces - vyvinuté vlastní Já pro tady a teď (integrativní) - DOSPĚLÝ

Archeopsyché = tzv. primární proces - Já vyvinuté jako reakce na druhé (reaktivní) - DÍTĚ

STRUKTURÁLNÍ A FUNKČNÍ ANALÝZA - DIAGNOSTIKA EGOSTAVŮ
Behaviorální: co vidím, co o sobě nabízí - tj. jak vidím druhého (připadá mi jako...)
Sociální: co ve mně můj protějšek vyvolává (jaký ego-stav ve mně oslovuje) - např. mám tendenci ho chránit, mlátit, otevřít se mu apod.
Historická: kterému věku odpovídá - "připadám si, jako když mi bylo 5 let.
Fenomenologická: řecky: fainoman - ukazuji se - jaký známý pocit to vyvolává (jsem jako...) - např.: "Připadá mi, že se mnou není někdo spokojený, a já jsem chtěla být..."