Psychologie barev

17.04.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Psychologická diagnostika podle barev - dle LÜSCHEROVA TESTU.

ŠEDÁ: neutrální barva, ani tenzní, ani relaxační, není orientován ani subjektově, ani objektově. Preference šedé barvy signalizuje, že osoba chce stát stranou, zůstat bez vazeb, neangažovaná. Není ochotna se zúčastnit a odmítá přímou participaci. To, s čím se musí vypořádat, provádí mechanicky, bez vnitřního nasazení, strojeně.

MODRÁ: vyvolává úplný klid a je výrazem potřeby klidu, koresponduje s hloubkou vazeb, intenzitou prožitku, ukazuje na empatii, hluboké estetické postižení a meditativní vědomí. Preference modré barvy znamená potřebu emocionálního uklidnění.

ZELENÁ: představuje pohotovost organismu klást odpor, jde o houževnatost, vytrvalost. Je výrazem pevnosti, stálosti, rezistence vůči změně. Preference zelené naznačuje potřebu získat pocit vlastní ceny, potřebu, aby vlastní názory převládaly nad jinými, potřebu udělat dojem.

ČERVENÁ: je výrazem vitální síly, nervové a hormonální aktivity, indikuje ráznost, impulzivitu, tendenci vítězit. Preference červené znamená, že subjekt chce prostřednictvím vlastního jednání získávat intenzivní zkušenosti, chce plný život.

ŽLUTÁ: vyjadřuje neutlumenou expanzivnost, "odvázanost", uvolnění, veselost, spontaneitu. Preference žluté ukazuje na tendenci oprostit se, vymanit se z běžných či závažných konfliktů, rozšířit svůj horizont. Je vždy spojena se zaměřeností na budoucnost.

FIALOVÁ: se týká identifikace, touhy po splynutí, tendence k intuitivnímu a senzitivnímu porozumění. Preference fialové může značit buď preadolescentní nezralost, nebo instabilní emocionalitu dospělého. V obou případech jde o sklon k nereálnému.

HNĚDÁ: zastupuje pociťování jednotlivými tělovými smysly, má přímý vztah k tělesnosti a ukazuje též na potřebu jistoty, blízkých přátel, potřebu "zapustit kořeny". Preference hnědé ukazuje na potřebu fyzického pohodlí a smyslového uspokojení, na tendenci vyhnout se situacím, které způsobují nepohodu.

ČERNÁ: je negací, zřeknutí se, vzdání se, nebo také ultimátum a protest. Preference černé indikuje kompenzační chování extrémní povahy, protest proti danému stavu, tendence k revoltě se sklonem jednat nemoudře a ukvapeně.


POUŽITÁ LITERATURA
SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. 342 s. ISBN 80-7367-050.