Narcistická porucha osobnosti

31.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Článek se věnuje náročným či stresujícím životním situacím, jejich třídění a základnímu popisu strategií zvládání těchto situací.

DIAG.: F60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti - Narcistická porucha osobnosti

Kritéria dle MKN-10:
A. Musí být splněna obecná kritéria pro poruchu osobnosti (hluboce zakořeněné vzorce chování, kterými se osoba výrazně odlišuje od populace)
  1. B. Musí být splněno nejméně pět z následujících příznaků: velikášská představa o vlastní důležitosti (např. přeceňuje dosažené úspěchy a svoje vlohy, očekává, že bude považován za lepší, než jsou ostatní, aniž by tomu odpovídaly výsledky jeho činnosti)
  2. zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce
  3. víra, že je "zvláštní" a jedinečný a že může být pochopen a být ve spojení opět pouze se zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi
  4. potřeba nekonečného obdivu
  5. představa o zvláštní privilegovanosti, neoprávěné očekávání zvláště slibného způsobu léčby nebo automatického splnění jeho přání a očekávání
  6. využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch tak, že využívá výsledků jiných osob k dosažení vlastních cílů
  7. chybění empatie, váhavost a neochota rozpoznat nebo se vžít do pocitů nebo potřeb jiných lidí
  8. často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu
  9. arogantní, zpupné chování nebo přístupy

Etiologie: dle Kohuta jde o poznamenání v raném vývoji ukvapený, opakovaným a intenzivním zraňování sebevědomí, dlouhodobé důsledky jsou vyjádřeny poruchami sebevědomí v dospělosti.

KBT model narcistické poruchy osobnosti:


Změna vzorců dle KBT:

Hlavním cílem terapie je zvýšit schopnost a ochotu klienta brát ohled na pocity a potřeby druhých. Pacient je přecitlivělý na kritiku a nesouhlas, potřebuje se "otužit" proti jejich projevům a zároveň být empatický k protějšku. Terapeutické metody změny jsou následující:

a) Změna stylu: nácvik uvědomování si vlastních kognicí, nácvik zvládání vzteku, nácvik empatie, nácvik zvládání impulzivity, nácvik zmírnění přecitlivělosti.

b) Změna schémat: analýza a zpochybňování automatických myšlenek, analýza a zpochybňování maladaptivních schémat, testování schémat pomocí behaviorálních experimentů.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
Disociální porucha osobnosti: řada podobností mezi těmito poruchami, využívání druhých lidí - narcistický klient si toto obvykle racionalizuje ušlechtilými motivy; disociální je nepotřebuje, protože si myslí, že celý svět je založen na kořistění. Cíle disociální poruchy jsou zpravidla materialistické, zatímco u narcistické poruchy jde spíše o uznání jeho jedinečnosti, nadřazenosti, skvělosti - naturální zisky mohou být k tomuto předvedení se prostředkem.

POUŽITÁ LITERATURA
PRÁŠKO, Ján a kol. Poruchy osobnosti. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 359 s. ISBN
978-80-7367-558-5.