Karel Marx

08.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Základní informace o Marxovi a jeho význam pro sociologii.

SOCIOLOGIE KARLA MARXE

Názory Karla Marxe (1818 až 1883) se výrazně liší od Comtových a Durkheimových. Podobně jako oni se však i Marx pokoušel vysvětlit změny ve společnosti, k nimž došlo v době průmyslové revoluce.

Jako mladý muž se pro svou politickou činnost dostal do konfliktu s německými úřady a po krátkém pobytu ve Francii se natrvalo usadil v Londýně. Jeho dílo zasahuje do řady oborů a i jeho nejpřísnější kritici uznávají, že ve vývoji sociologie sehrálo významnou úlohu.

Přestože se velká část jeho pojednání týká otázek ekonomických, obsahují řadu podnětných sociologických postřehů, neboť se vždy snažil ekonomické problémy spojovat s působením společenských institucí.

Marx vycházel z pojetí historie, které nazýval materialistickým. Na rozdíl od Durhkeima nepovažoval za hlavní zdroje společenské změny myšlenky nebo hodnoty, k nimž se lidé hlásí, ale především ekonomické podmínky.

Hnací silou historického vývoje byly podle Marxe konflikty mezi třídami, celou historii lidstva vnímal jako dějiny třídního boje.

Přestože Marx psal o různých historických obdobích, soustředil se především na změnu v moderní době. Nejvýznamnější změny byly podle jeho názoru spojeny s rozvojem kapitalismu, který se výrazně liší od všech předchozích ekonomických systémů, neboť vyrábí zboží a poskytuje služby pro široký okruh spotřebitelů.

Kapitalismus je třídní společnost, v níž menšina ovládá výrobní prostředky a většina je nucena jim prodávat svou pracovní sílu, což vede k častým třídním konfliktům.

Podle Marxe má být kapitalismus nahrazen společností, v níž třídy přestanou existovat. Neměl tím na mysli, že zanikne veškerá nerovnost mezi lidmi, ale že společenské vlastnictví výrobních prostředků povede k nastolení větší rovnosti.

Tyto názory měly dalekosáhlý vliv na vývoj světa ve 20. století. Až do nedávného pádu sovětského komunismu žila více než třetina obyvatel světa ve společnostech, jejichž vlády se hlásily k Marxovým myšlenkám.

POUŽITÁ LITERATURA
GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4.