Introverse - Extraverse

10.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Stručná charakteristika introverse a extraverse.

ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA INTROVERSE A EXTRAVERSE
(DLE H. J. EYSENCKA)


Poznámka: Eysenck sice vychází z Jungovy teorie introverse a extraverse, ovšem nevymezuje ji jako zaměřenost energie, ale jako způsoby chování. Dále do své teorie začleňuje Hippokratovské typy - ve smyslu sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Při stanovení psychoticismu užívá i myšlenek Kretschmera a dalších.

INTROVERT
Má sklon k introspekci a uzavřenosti, orientuje se na blízký okruh přátel a ve vztahu k lidem je zdrženlivý, cítí se lépe mezi knihami než mezi lidmi, preferuje klidný a spořádaný způsob života, rád své aktivity předem plánuje, je spolehlivý a stálý, přikládá váhu etickým normám, kontroluje své city, pojímá vše vážně, není agresivní, ale křivdy silně prožívá a nezapomíná, má spíše pesimistický vztah k životu a k okolí.

EXTRAVERT
Má sklon k bezstarostnosti, otevřenosti a družnosti, potřebuje mít stále někoho kolem sebe, má hodně (povrchnějších) přátelských vztahů, je komunikativní a činorodý, je optimistický, lehkomyslný, má rád změnu a nesnáší jednotvárné činnosti a vztahy, je pohotový, bezprostřední, méně spolehlivý, své city zvládá obtížně, je impulzivní, má sklon k agresivitě, ale na hněv rychle zapomíná.

Do své práce mimo introverse a extraverse také začleňuje NEUROTICISMUS A PSYCHOTICISMUS.

NEUROTICISMUS
Jedná se o psychickou integritu osobnosti ve smyslu emocionální stability a lability - tedy o emoční výkyvy osobnosti v jejím prožívání (následně i chování, jednání). 

Emocionální stabilita
Citová stálost, dobrá integrovanost osobnosti, a to ve smyslu dobré psychické odolnosti, houževnatosti a vytrvalosti. 

Emocionální labilita (neuroticismus)
Špatná integrovanost osobnosti, a to ve smyslu přecitlivělosti, citové nestálosti, nedostatek sebedůvěry, pocity méněcennosti, psychosomatické obtíže, prožitky úzkosti a starostlivosti.

PSYCHOTICISMUS
dle Mikšíka se jedná o úroveň psychopatologických projevů osobnosti - ta se projeví právě jako emocionální labilita - v souvislosti s daným typem, tedy buď labilní introvert, nebo labilní extravert.

Labilní introvert
Do popředí vystupují především problémy osobnostní, jde o stupňování psychotických tendencí, od sklonů k psychasténiím až po schizofrenii. 

Labilní extravert
Do popředí vystupují především problémy vztahové, projevy a trendy v patologii jsou příznačné spíše sklonem od hysterie k sociopatii až k afektivním psychózám.

Tabulky rysů (základní osobnostní dimenze)

POUŽITÁ LITERATURA
MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 269 s. ISBN 978-80-246-1312-3.