Etiologie sebepoškozování - úvod

14.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Obecný úvod k etiologii (nauka o příčině a vzniku) sebepoškozování. V dalších pracích najdete jednotlivé druhy - biologická etiopatogeneze, psychická eitopatogeneze a sociální etiopatogeneze.

Nyní se budeme věnovat etiologii sebepoškozování, tj. původu a příčině sebepoškozování. V prvé řadě je třeba říci, že jsme zastánci multifaktorového přístupu k výkladu deviantního jednání. Pod pojmem "multifaktorový přístup" rozumíme bio-psycho-sociální model výkladu deviantního jednání, který integruje výklad o příčinách sebepoškozování.

Jinými slovy, jsme zastánci toho, že abychom mohli plně pochopit původ a příčiny jevu sebepoškozování, nelze využívat lineárního uvažování, ale je třeba uvažovat cirkulárně, tedy uvažovat v kontextu. Sebepoškozování nelze vysvětlovat pouze na základě psychologického či biologického výkladu, je třeba uvažovat o všech souvislostech.

Multifaktorový či polyetiologický přístup byl v literatuře již velmi dobře popsán, a proto se mu zde v obecné rovině věnovat nebudeme. Odkážeme tak na dostupnou literaturu, například: Sociální patologie autorů Kraus, Hroncová a kol., kteří rozebírají multifaktorový přístup v kapitole Teorie sociálních deviací.

Současně bychom chtěli varovat před zjednodušujícími přístupy, se kterými se můžeme v literatuře setkat. Takovým příkladem je i publikace autorek Vališové a Kasíkové, které o etiologii sebepoškozování píší následující: "Jako vyvolávající příčiny sebepoškozujícího chování jsou psychiatry jmenovány zejména citové a milostné problémy, rozpory s rodiči, vážné školní obtíže (neprospěch, vyloučení ze studia, nespokojenost s chybně zvoleným učebním oborem), tělesné či smyslové vady, které brání plnohodnotnému zapojení mezi vrstevníky. Důvodu vedoucí k úvahám o dobrovolném odchodu ze života bývají složitější" [1].

Výše popsané vymezení etiologie sebepoškozování rozhodně nemůžeme považovat za dostatečné a je třeba hledat mnohem složitější a komplexnější etiopatogenetické souvislosti. Přesto, že zdůrazňujeme komplexnost chápání bio-psycho-sociálního výkladu, pro větší přehlednost uvedeme souvislosti biologické, psychologické a sociální samostatně.

[1] VALIŠOVÁ, Alena; KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. Praha: 2011. s. 417.