Taibi Kahler - analýza nonverbálního chování dle TA

08.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Analýza nonverbálního chování dle Taibiho Kahlera - pohled na nonverbální chování v kontextu s transakční analýzou.

Použitá literatura: VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. s. 101.

Vybíral hodnotí práci klinického psychologa Taibiho Kahlera (USA, 70. léta, 20. století) jako jednu ze serioznějších interpretací neuvědomované řeči těla. Tato interpretace byla Kahlerem aplikována na TA (transakční analýza - teorie osobnosti, psychoterapeutický směr, který lze aplikovat dle TA do 4 oblastí, tj.: psychoterapie, poradenství, vzdělávání a organizace. Zakladatel TA je Eric Berne).

Vybíral popisuje, jak Kahler trpělivě sledoval a analyzoval po vteřině gesta, postoje těla a výrazy obličeje svých pacientů. Právě nonverbální chování, které vysledoval následně přiřadil k pěti driverům (dle ČATA - České asociace transakční analýzy můžeme nejlépe přeložit jako "popoháněč"). Tyto popoháněče souvisí s naším životním scénářem, tj. nevědomým životním plánem jedince.

V transakční analýze rozpoznáváme tyto popoháněče:

  • Buď dokonalý/perfektní
  • Buď silný
  • Spěchej
  • Snaž se
  • Dělej druhým radost

K výše uvedeným popoháněčům můžeme přiřadit následující nonverbální charakteristiku dle Kahlera:

Buď dokonalý/perfektní
Vypočítávání na prstech, hlazení si brady (myslitel), stříška z prstů. Postoj těla pečlivý, až přehnaně rovný, vzorný postoj. V mimice se objevuje zvedání očí do výšky, napětí okolo úst. 

Buď silný
Chybějící gestika, postoj těla uzavřený, ruce založené na prsou, při sezení je kotník jedné nohy téměř na kolenu druhé. Kamenná tvář. 

Spěchej
Poklepávající prsty, přešlapování, pohupování nohou, častý pohled na hodinky. V postoji těla je patrný neklid, neustálenost. V mimice - těkání očima.

Snaž se
Časté zatínání pěstí, přikládání si rukou na oči nebo na uši. Tělesný postoj - vyjadřující připravenost "vyrazit vpřed". V mimice se objevují znaky jako svraštěné čelo a dvě vertikální vrásky nad kořenem nosu. 

Dělej druhým radost
Osoba má ruce založené před sebou, dlaněmi vzhůru. Pokyvuje hlavou. Tělesný náklon vyjadřující "hlad po pochvale". Mimicky se často dívá na druhého s pohybem hlavy vpřed, vrásky na čele, neuvolněné či napjaté úsměvy.